Over docenten Burgerschap

Wanneer ben je als docent burgerschap bekwaam? Wat moet je kunnen om als docent les te geven in het mbo? Op deze pagina vind je enkele relevante documenten die ingaan op deze vragen.

Afbeelding over

Profiel van de burgerschapsdocent

Onderzoeksbureau Oberon heeft in januari 2022 een ontwerponderzoek gepubliceerd met de titel “Stappen in LOB en burgerschap”. Het bevat concrete handvatten voor de kwaliteitsverbetering van loopbaanontwikkeling (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo en geeft onder andere een docentenprofiel burgerschap dat specifiek in gaat op de taken, kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs in het mbo vorm te geven. Hier is tussen tussen april en december 2021 met veel betrokkenen uit de sector aan gewerkt. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het voormalig Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB.

Verdere resultaten zijn onder meer:

  • Een analyse van beleidsopties burgerschapsonderwijs aan de hand van voor- en nadelen, draagvlak, en beschikbare kennis over effectieve sturing in het onderwijs.
  • Een overzicht van de ervaren deskundigheid en scholingsbehoefte van mbo-docenten ten aanzien van LOB en burgerschap.
  • Een kwaliteitskader LOB voor mbo-instellingen, opleidingsteams en docenten. Het kwaliteitskader schetst een gedeeld beeld van waar LOB aan zou moeten voldoen en ondersteunt instellingen bij de organisatie daarvan. In het kwaliteitskader is ook uitgewerkt wat loopbaanbegeleiding vraagt van elke mbo-docent betrokken bij de begeleiding van studenten.

Het rapport eindigt met een aantal samenvattende bevindingen en aanbevelingen op landelijk en instellingsniveau om met meer kwaliteit en eenduidigheid invulling te geven aan LOB en burgerschap in het mbo.

Naar het onderzoek

 

 

Kwalificatiedossier van de docent in het mbo

Het kwalificatiedossier van de docent in het mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen.

Het document is opgesteld in samenwerking met vele betrokkenen uit het mbo, waaronder de BVMBO, en is door de ledenvergadering van de MBO Raad van april 2015 bekrachtigd.

 

Bekijk hier het hele kwalificatiedossier

 

BVMBO Beroepsbeeld mbo docent

In het mbo zijn tal van rollen en taken die leiden tot een variëteit aan ontwikkelmogelijkheden voor docenten in het mbo. In de huidige structuur van het beroep van docent zijn die ontwikkelingsmogelijkheden niet altijd goed zichtbaar. De diversiteit van het beroep blijft vaak onderbelicht, waardoor het, stereotiepe maar zeer onterechte, beeld ontstaat over het docentschap als een beroep waarin men veertig jaar lang ongeveer hetzelfde doet. Met behulp van het beroepsbeeld mbo-docent wil de BVMBO ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee de diversiteit van het docentschap in het mbo meer zichtbaar maken. Het beroepsbeeld laat zien hoe een individuele docent zich binnen en met zijn team kan ontwikkelen.

Het beroepsbeeld is een handvat voor professionele ontwikkeling van een mbo-docent. Het gaat over loopbaanontwikkeling en groei binnen het beroep van mbo-docent. Het is bedoeld als een handvat voor dialoog in onderwijsteams of op individueel niveau tussen docent en zijn leidinggevende. Het beroepsbeeld helpt ook in het gesprek in het algemeen tussen de verschillende stakeholders over ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van docent.  Aan mensen die overwegen om docent te worden, laat het beroepsbeeld zien hoe gevarieerd het beroep kan zijn.

Lees meer over het beroepsbeeld mbo