Gespreksleidraad

Wanneer de Quickscan is ingevuld kan aan de hand van de resultaten een teamgesprek worden voorbereid en uitgevoerd. Met het teamgesprek ga je de huidige kwaliteit van burgerschapsonderwijs analyseren, bepalen wat de gezamenlijke speerpunten zijn om burgerschapsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven en ten slotte een gezamenlijke plan van aanpak formuleren. Je kunt de vormgeving van het gesprek gebruik maken van onderstaande gespreksleidraad.

Stap 1. Analyse van de scores

De uitkomst van de scan is een web waarin het beeld over burgerschap in de school van de deelnemers aan de scan gevisualiseerd is. De scores zijn per deelnemer te zien, evenals de gemiddelde score die is weergegeven met een dikke lijn. Ook kun je de gegevens in een tabel laten weergeven.
Bespreek en vergelijk de resultaten:

  • Wat valt op en waarom?
  • Waar zitten overeenkomsten en verschillen tussen individuele scores?
  • Wat zijn sterke onderdelen binnen de school? Hoe worden die zichtbaar?
  • Wat zijn de minder sterke onderdelen binnen de school? Waar komt dat door?

Kwalitatief planmatig, doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs wordt beïnvloed door diverse onderdelen. Deze zie je terug in de scan. Het maakt inzichtelijk dat burgerschap in het gehele onderwijs en in de onderwijsontwikkeling verweven moet zijn. Door voorbeelden te geven bij de scores en de persoonlijke interpretaties van de stellingen te bespreken, worden ideeën en beelden uitgewisseld en wordt duidelijk wat de sterke en minder sterke onderdelen zijn binnen de school. Zaken worden pas urgent of belangrijk als er een gezamenlijk beeld is van waar de school naar toe werkt. Het is goed, zeker bij een eerste teamgesprek over dit onderwerp, een ronde toe te voegen om na te denken wat de school gezamenlijk wil bereiken met burgerschapsonderwijs. Zie voor meer informatie en werkvormen Missie: visie en leerdoelen.

Stap 2. Speerpunten bepalen

Na het analyseren en bespreken van de resultaten, worden alle ideeën en speerpunten die genoemd zijn in de bijeenkomst genoteerd op een flap-over. Vervolgens maakt iedere deelnemer zijn eigen top drie kenbaar door het plakken van een stickertje bij de drie favorieten op de flap-over. Natuurlijk kan dit ook op een bord met voor iedereen een stift of krijtje. De speerpunten met de meeste stemmen, komen als eerste in het plan van aanpak. Mocht de tijd het toelaten, laat iedereen dan zijn top 3 beargumenteren, zodat er een goede inhoudelijke afweging kan worden gemaakt.

Stap 3. Formuleren plan van aanpak

Er zijn nu thema’s gekozen waar extra op wordt ingezet. In de laatste stap moeten deze speerpunten vertaald worden naar concrete acties. Wat is ervoor nodig om dit daadwerkelijk te gaan uitvoeren?

Waar wordt exact naar gestreefd met dit speerpunt?
Laat iedereen een speerpunt kiezen en individueel opschrijven wat het doel is van het speerpunt. Wat zijn indicatoren en concrete resultaten? Zorg dat iedereen zo concreet mogelijk is. Wat zie je in de school als dit speerpunt ontwikkeld is? Deel dit kort met elkaar en komt tot een scherp, concreet en gedeeld beeld wat er met een speerpunt bedoeld wordt.

Wat is er nodig om dit te ontwikkelen?
Moeten er bepaalde uren worden vrijgemaakt om dit tijd te geven? Zijn alle materialen er? Zijn er mogelijk financiële middelen voor nodig?

Wie doet wat?
Je kunt een werkgroep burgerschap oprichten met vertegenwoordiging van de verschillende niveaus en leergangen. Daar kunnen acties worden uitgewerkt. Deze werkgroep ‘burgerschap’ informeert, stimuleert en ondersteunt collega’s en kan het onderwerp geregeld op de agenda plaatsen ter terugkoppeling of ter vaststelling van drempels in de doorontwikkeling die verholpen moeten worden. In de werkgroep worden acties verdeeld onder de leden en de werkgroep legt verantwoording af aan de schoolleider of burgerschap coördinator. Zie voor meer informatie en werkvormen Professionalisering en draagvlak.

Leg een tijdspad vast.
Wanneer komt het thema weer op de agenda? Wanneer voeren we de QuickScan weer uit om te analyseren hoe het ervoor staat? Wanneer willen we verbetering zien en hoe houden we in de tussentijd vinger aan de pols.

Het kan zijn dat bovenstaande stappen een eerste opdracht zijn voor een werkgroep: het uitwerken van een concreet plan van aanpak. Het verdient de aanbeveling om de eerste stap wel in het teamoverleg te doen, zodat de werkgroep beeld heeft van de inhoudelijke beelden van iedereen in de school bij de verschillende speerpunten. Zie voor meer informatie en werkvormen Professionalisering en draagvlak.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*