Aanvraag financiering leernetwerken Burgerschap voor PO, VO en/of GO

08 februari 2024

Het Expertisepunt Burgerschap zal in 2024 zes leernetwerken mogelijk maken. In een leernetwerk werken scholen onder leiding van een expert samen rondom een thema of vraag met betrekking tot burgerschapsonderwijs. Denk aan het vormgeven van leerlingparticipatie in de school, het aansluiten van burgerschap op de schoolidentiteit of het bouwen aan een schoolcultuur waarin moeilijke gesprekken niet uit de weg worden gegaan. Scholen die samen een leernetwerk vormen komen regelmatig (eventueel online) bijeen en worden begeleid door een expert. Resultaten worden gedeeld met het Expertisepunt Burgerschap die de inzichten deelt met het onderwijsveld.
Per leernetwerk is een bedrag van 12.000 euro beschikbaar. Het Expertisepunt Burgerschap roept onderwijsinstellingen en andere organisaties met expertise op het gebied van burgerschap op voor 15 maart een voorstel voor een dergelijk leernetwerk in te dienen.

Waarvoor

Het doel van het Expertisepunt Burgerschap is een adequate ondersteuning te bieden bij het geven van invulling aan burgerschapsonderwijs. Onze ondersteuning is gericht op het duurzaam versterken van het burgerschapsonderwijs. Binnen leernetwerken kunnen scholen samen kennis en ervaring opbouwen en uitwisselen.

Waar moet een leernetwerk aan voldoen?

 • De doelen van het leernetwerk passen bij de wettelijke eisen die aan burgerschapsonderwijs worden gesteld of bij de (concept-)kerndoelen die in maart 2024 gepubliceerd worden.
 • Het leernetwerk is gericht op het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs en/of het gespecialiseerd onderwijs.
 • Het leernetwerk staat open voor deelnemers uit de genoemde sectoren, deelnemers moeten zich via het Expertisepunt Burgerschap kunnen aanmelden.
 • Het leernetwerk sluit aan bij de behoefte van leraren, schoolleiders en/of scholen; er wordt nieuwe kennis ontwikkeld.
 • Een leernetwerk ontwikkelt gezamenlijk producten of kennisopbrengsten. De vorm kan verschillen. Te denken valt aan: handleidingen, lesmateriaal, checklists, etc. De opbrengsten of producten van het leernetwerk worden kosteloos gedeeld met het veld, ten minste via de website van het Expertisepunt Burgerschap.
 • Het intellectueel eigendom van de opbrengsten blijft in handen van de aanbieder van het leernetwerk, waarbij wel altijd vermeld wordt dat deze voortkomen uit een leernetwerk dat mede mogelijk gemaakt is door het Expertisepunt Burgerschap.
 • In communicatie-uitingen over het leernetwerk wordt steeds gecommuniceerd dat het leernetwerk mede mogelijk gemaakt is door het Expertisepunt Burgerschap.
 • Bij de start van het leernetwerk doen minimaal 10 leraren of andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in PO, VO of GO aan het leernetwerk mee. De deelnemers komen van ten minste vijf scholen. Bij voorkeur zijn er per school ten minste twee deelnemers.
 • Het Expertisepunt Burgerschap wordt op de hoogte gesteld van de planning van het leernetwerkbijeenkomsten, er kan een medewerker van het Expertisepunt Burgerschap bij de bijeenkomsten aansluiten.
 • Het leernetwerk komt minimaal vijf keer bij elkaar (online en/of op locatie). Tussen de bijeenkomsten door gaan deelnemers aan de slag met de ontwikkelvraag.
 • Het Expertisepunt Burgerschap zal deelnemers na afloop van het leernetwerk vragen een evaluatieformulier in te vullen.
 • Na afloop van het leernetwerk zal van de organisator van het leernetwerk een verantwoording worden gevraagd waarin in ieder geval wordt ingegaan op gemaakte uren en kosten, het aantal deelnemers en de aanpak, het verloop en de opbrengsten van het traject.

Wie kan een aanvraag doen?

Een aanvraag kan worden ingediend door een onderwijsinstelling en door bedrijven en organisaties met expertise op het gebied van burgerschapsonderwijs. Een aanvrager kan maximaal twee aanvragen indienen. Een samenwerking tussen twee of meer partners kan een pre zijn, in de aanvraag moet wel duidelijk zijn wie de hoofdaanvrager is.

Wat aanvragen?

Het totaal beschikbare budget voor de leernetwerken is 60.000 euro in 2024. Het aan te vragen budget per leernetwerk bedraagt maximaal 12.000 euro, inclusief BTW. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum vergoeding voor de termijn van maximaal 12 maanden. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van materiële of personele kosten voor het leernetwerk. Uit het budget dienen alle kosten te worden vergoed: experts, faciliteiten etc. Het uurtarief dat wordt vergoed is maximaal € 125,-; incl. BTW en reis- en verblijfkosten.

Wanneer?

Ten minste de helft van de geplande bijeenkomsten van een leernetwerk moeten plaatsvinden in 2024. De laatste bijeenkomst van het leernetwerk moet uiterlijk april 2025 plaatsvinden. De aanbieder kan zelf in zijn aanvraag aangeven wanneer de werving voor het leernetwerk plaatsvindt en wanneer het leernetwerk van start kan gaan.

Beoordelingscriteria

Het Expertisepunt Burgerschap hanteert de volgende criteria bij het beoordelen van de aanvragen:

 • De doelen van het leernetwerk passen binnen de wettelijke burgerschapsopdracht of bij de (concept)kerndoelen.
 • Het leernetwerk ontwikkelt nieuwe kennis, instrumenten en/of materialen op het gebied van burgerschapsonderwijs waarvan aannemelijk gemaakt wordt dat hier in het onderwijs behoefte aan is.
 • De aanvrager maakt concreet wat het leernetwerk oplevert.
 • De aanvrager maakt aannemelijk dat het leernetwerk met voldoende deelnemers kan starten en stelt aanmelding voor het leernetwerk open via het Expertisepunt Burgerschap. NB bij minder dan 8 deelnemers bij de start van een leernetwerk behoudt het Expertisepunt Burgerschap zich het recht voor de vergoeding van het leernetwerk niet uit te keren of te verminderen.
 • Het leernetwerk wordt gepresenteerd als een gezamenlijke inspanning van deelnemende scholen/onderwijsprofessionals, de aanbieder en het Expertisepunt Burgerschap (o.a. door gebruik te maken van het logo en de naam van het Expertisepunt Burgerschap bij communicatie in en over het leernetwerk)
 • De leernetwerken die in 2024 starten zijn gericht op uiteenlopende thema’s en sectoren.
 • De aanvrager voegt een begroting bij waaruit helder wordt waaraan de middelen zullen worden besteed.
 • De aanvrager maakt duidelijk welke expertise de aanvrager inbrengt in het leernetwerk.
 • De aanvrager beschrijft hoe de leernetwerkbijeenkomsten in praktische zin georganiseerd gaan worden en hoe de deelnemers in die bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten door aan de slag gaan met het thema of de leervraag.

Als er meer aanvragen aan de bovenstaande criteria voldoen dan binnen het beschikbare budget gehonoreerd kunnen worden, dan zal een nadere selectie worden gemaakt op basis van:

 • De spreiding van de leernetwerken over onderwijssectoren en thema’s;
 • De mate waarin de voorgestelde aanpak aansluit bij de doelstellingen van het leernetwerk;
 • De verwachte praktische toepasbaarheid van opbrengsten of producten voor andere scholen of onderwijsprofessionals.

Als op basis daarvan geen keuze kan worden gemaakt, zal worden bekeken of een of meer leernetwerken uit deze ronde in 2025 kunnen worden uitgevoerd. In het uiterste geval zal – als er geen onderscheid kan worden gemaakt op grond van bovenstaande criteria en als starten in 2025 niet wenselijk of mogelijk is – worden geloot binnen de leernetwerken die per sector worden aangeboden.

Procedure

De aanvraag moet voor 15 maart worden ingediend via secretariaat@expertisepuntburgerschap.nl. Gebruik voor de aanvraag het aanvraagformulier bekostiging leernetwerken (Word-document). Vragen over de aanvraag kunnen tot 15 maart worden gesteld via dit mailadres en zullen per mail of telefonisch worden beantwoord. De beoordeling van de aanvragen door het Expertisepunt Burgerschap vindt plaats voor 9 april.

Aanvragers horen uiterlijk 10 april of hun aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd zal dit met redenen omkleed kenbaar worden gemaakt aan de aanvrager. De beslissing is definitief, hierover zal geen nadere communicatie plaatsvinden. Met de indieners van goedgekeurde aanvragen voor 2024 zal vervolgens voor 1 mei 2024 een overeenkomst worden gesloten om de afspraken te formaliseren.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*